Công Văn Số: 1637 /QLLĐNN- TTLĐ ngày 12 tháng 11 năm2007 V/v : Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động

Căn cứ Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngòai theo hợp động ngày 29-11-2006.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  VÀ XÃ HỘI .                                            Độc Lập – Tự do –Hạnh phúc
 CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG                                       -------------------------------
              NGOÀI NƯỚC                                                                Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm2007
                     ------------------                                          
           Số : 1637 /QLLĐNN- TTLĐ
V/v : Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động
 
Kính gửi : Các danh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động
đi làm việc ở nước ngoài
 
         Căn cứ Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngòai theo hợp động ngày 29-11-2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Cục quản lý lao động ngoài nước hướng các doanh nghiệp thủ tục đăng ký hợp đồng cung ứng lao động như sau :
 
1.      Hồ sơ đăng ký hợp đồng gồm :
 
           a) Văn bản đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động của doanh nghiệp dịch vụ (theo Phụ lục số 05 kèm theo Thông tư );
           b) Bản sao Hợp dồng cung ứng lao động kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt :
           c) Các tài liệu chứng minh tính khả thi và phù hợp với pháp luật của Hợp đổng cung ứng lao động, tùy theo từng thị trường cung ứng lao động, có thể có tài liệu sau :
           - Giấy phép tiếp nhận lao động nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp cho người sử dụng lao động ;
           - Thư yêu cầu của người sửdụng lao động ;
           - Thư ủy quyền của người sử dụng lao động ;
           - Hợp đồng lao động(mẫu) giữa người sử dụng lao động và người lao động;
           - Phiếu thẩm định hợp đồng do Ban Quản lý lao động Việt Nam tại nước sở tại cấp     ( đối với những nước có quy định về thẩm định hợp đồng )
           d) Các tài liệu khác có liên quan theo quy định của Cục Quản lý lao động ngòai nước đối với từng thị trường cụ thể (nếu có).
 
2.      Tiếp nhận hồ sơ và trả lời doanh nghiệp :
 
            Hồ sơ đăng ký hợp đồng nộp tại phòng văn thư Cục Quản lý lao động ngoài nước . Trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày ghi trên dấu vân tay đến, Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ có văn bản trả lời doanh nghiệp về hồ sơ đăng ký thực hiện hợp đồng .
           Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị các doanh nghiệp thực hiện các đăng ký hợp đồng theo quy định tại Thông tư số 21/2007/TT – BLĐTBXH ngày 8/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và hướng dẩn của Cục Quản lý lao động ngoài nước tại công văn này.
            Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo các doanh nghiệp biết để thực hiện ./.
 
 
                                                                                                                  T.L.CỤC TRƯỞNG
                                                                                            TRƯỞNG PHÒNG THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Nơi nhận :
-Như trên :
-Lãnh đạo Cục (để b/cáo):
-Lưu VT, TTLĐ                                                             
                                                                                                                    TỐNG HẢI NAM

Download PFG file

 

 

 

Công ty cổ phần Dịch vụ Nhân lực Toàn Cầu (GMAS)
Địa chỉ: Số 50, đường Sầm Sơn, Phường 4, Q. Tân Bình,  Tp Hồ Chí Minh
Tel: 028.5449 0805 ;   Fax: 028.3842 8879

Email: info@gmas.com.vn / tuyendung@gmas.com.vn

https://www.facebook.com/xkldgmas/ 

 

 
 
 
 

Top