Công văn Số:1625/QLLĐNN-QLLĐ;V/v:Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

 

Thực hiện các quy định tại điểm g, điểm 1 Khoản 2,  Điều 27,  khoản 2  Điều 41 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, khoản 12 Điều 8 Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007.

 

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              VÀ XÃ HỘI                                                            Độc lập– Tự do- Hạnh phúc
 CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG                                             
            NGOÀI  NƯỚC
   Số:1625/QLLĐNN-QLLĐ                                                                Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2007
         V/v:Thực hiện chế độ báo cáo
          hoạt động đưa người lao động
       Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
 
         Kính gửi :  - Sở Lao động- Thương binh và Xã hội các tỉnh, TP trực thuộc TW;
                   - Các Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động ;
                   - Trung tâm lao động ngoài nước (OWC).
 
   Thực hiện các quy định tại điểm g, điểm 1 Khoản 2       Điều 27,  khoản 2  Điều 41 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, khoản 12 Điều 8 Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn và thi hành một số điều Luật của lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, khoản 1,2,5 mụcVI thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm vệc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị địnhsố126/2007/NĐ-NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Cục Quản lý lao động nước ngoài xin thông báo đến các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, doanh nghiệp dịch vụ và Tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài về chế độ báo cáo định kỳ như sau:
 
I-Nội dung và thời gian báo cáo:
 
1- Đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài:
 
a/ Lập danh sách người lao động đi làm việc ở nước ngoài và danh sách người lao động về nước hoạc ra ngoài hợp đồng theo mẫu tại phụ lục số 10 và số 11 kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8/10/2007 gửi Cuc Quản lý lao động ngoài nước trước ngày 20 hàng tháng;
 
b/ Báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (báo cáo viết) kèm theo Báo cáo tài chính hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo mẫu tại phụ lục số 13 kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8/10/2007 gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước trước ngày 20 tháng 12 hàng năm;
 
c/ Báo cáo số lượng người lao động được tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài tại các địa phương gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp tuyển chọn lao động theo mẫu tại Phục lục số 14 kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8/10/2007 trước ngày 20 tháng 6 và ngày 20 tháng 12 hàng năm .
 
2-Đối với Tổ chức sự nghiệp của nhà nước đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài :
 
a/ Lập danh sách người lao động đi làm việc ở nước ngoài và danh sách người lao động về nước hoặc ra ngoài hợp đồng theo mẫu tại Phụ lục số 10 và số 11 kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8/10/2007 gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước trước ngày 20 tháng 12 hàng năm;
 
b/Báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài gửi Bộ Lao động- Thương binh và Xã Hội và Cục Quản lý lao động ngoài nước trước ngày 20 tháng 12 hàng tháng .
 
3-     Đối với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội :
 
a) Lập danh sách người lao động đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng cá nhân theo mẫu tại phục lục số 12 kèm theo Thông tư số 21 /2007/TT-BLĐTBXH ngày 8/10/2007 và danh sách người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng nhận lao động thực tập đăng ký tại địa phương hàng quý gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước trước ngày 20 của tháng cuối của quý ;
 
 b) Báo cáo số lượng người lao động của địa phương được tuyển chọn và việc đưa đi làm việc ở nước ngoài và tình hình hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại địa phương gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước trước ngày 20 tháng 12 hàng năm .
 
II - Phương thức gửi báo cáo :
 
Hiện nay, nhằm mục đích tin học hóa quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động, Cục quản lý lao động ngoài nước đang tiến hành xây dựng phần mền quản lý lao động và trang thông tin điện tử của Cục. Dự kiến sau khi có phần mềm nói trên, mọi số liệu,  tình hình xuất khẩu lao động trong các báo cáo đều được cập nhật vào hệ thống điện tử .
 
Để thực hiện được công tác xử lý thông tin điện tử dưới đây, Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ và các Tổ chức sự nghiệp của nhà nước đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài như sau :
 
1- Gửi bản chính có đóng dấu của đơn vị thực hiện báo cáo đến Cục Quản lý lao động ngoài nước.
 
2 - Riêng đối với các báo cáo danh sách và báo cáo số liệu theo mẫu tại phụ lục báo cáo kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8/10/2007 thì gửi bản điện tử tới Cục Quản lý lao động ngoài nước  theo hộp thư điện tử: dolab@.vnn.vn .Trường hợp đơn vị không gửi được qua mạng thì đề nghị gửi đĩa mềm.
 
Các báo cáo danh sách và báo cáo số liệu phải được lập bằng bản tính Excel, fonts Times New Roman, bộ gõ tiếng Việt- Unicode, cỡ chữ 12.
 
Đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, doanh nghiệp dịch vụ và tổ chức sự nghiệp thực hiện chế độ báo cáo theo quy định mới bắt đấu từ tháng 11/2007. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị liên hệ với Cục Quản lý lao động ngoài nước (phòng quản lý lao động) địa chỉ: Số 11, tầng 7, đường Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, TP.Hà Nội; điện thoại: 04-7346246 máy lẻ 301 và 302; Email: dolab@.vnn.vn để được hướng dẫn./.
 
                                                                                                           CỤC TRƯỞNG
 Nơi nhận:
-Như trên;
-TT Nguyễn Thanh Hòa (để b/c );
-Lãnh đạo Cục;
-Các đơn vị thuộc Cục;
-Lưu VP-QLLĐ
 
                                                                                                               Nguyễn Ngọc Quỳnh
 

Download PFG file

 

 

 

Công ty cổ phần Dịch vụ Nhân lực Toàn Cầu (GMAS)
Địa chỉ: Số 50, đường Sầm Sơn, Phường 4, Q. Tân Bình,  Tp Hồ Chí Minh
Tel: 028.5449 0805 ;   Fax: 028.3842 8879

Email: info@gmas.com.vn / tuyendung@gmas.com.vn

https://www.facebook.com/xkldgmas/ 

 

 
 
 
 

Top