Hướng dẫn (Số : 1410 /NHNo-TD - Ngày 23/05/2007) cho vay người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Thực hiện theo quy định hiện hành về bảo đảm tiền vay đối với khách hàng của NHNo&PTNT việt Nam.

 

            NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM                               Độc lập– Tự do- Hạnh phúc.
          --------------&-----------------                               
             Số : 1410 /NHNo-TD                                                              Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2007
 
HƯỚNG DẪN
                                                                 CHO VAY NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM
                                                                      ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
CĂN CỨ :
         - Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 số 72/2006/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
 
        - Quyết định số 365/2004/ QĐ-NHNNngày 13 tháng 4 năm 2004 của Thống đốc NHNN VIệt Nam “ v/v cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài”;
 
          - Quyết định, Văn bản hướng dẫn hiện hành về cho vay, bảo đảm tiền vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ;
 
          - Thỏa thuận nguyên tắc giữa NHNo&PTNT Việt Nam và Cục Quản lý lao động với nước ngòai (Bộ lao động – Thương binh và Xã hội ) ngày 15/11/2002;
 
        Tổng Giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam hướng dẫn thực hiện thống nhất việc cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong hệ thống NHNo&TPNT Việt Nam như sau :
 
           1. Giải thích từ ngữ :
 
     Trong văn bản này các từ ngữ được hiểu như sau :
 
1.1    Người lao động đi làm việc ở nước ngoài  theo hợp đồng ( sau đây gọi là người lao động đi làm việc ở nước ngoài ) là công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam, có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước tiếp nhận người lao động, đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài .
 
1.2    Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp với người lao động đi làm việc ở nước ngoài .
 
1.3    NHNo nơi cho vay: Chi nhánh NHNo&PTNT Tỉnh, thành phố, thị xã, Quận, Huyện, Phòng Giao dịch tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho vay .
 
1.4    Doanh nghiệp dịch vụ là doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, có vốn pháp định theo quy định cùa Chính phủ và được Bộ Lao động Thương binh – Xã hội cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài .
 
     2. Phương pháp cho vay :
 
       NHNo nơi cho vay thực hiện cho vay đối với người lao động thông qua hộ gia đình của người lao động. Trường hợp người lao động là hộ độc thân thi cho vay trưc tiếp đối với người lao động .
 
            3. Điều kiện cho vay :
 
      Ngoài các điều kiện quy định về việc cho vay đối với khách hàng theo quy định hiện hành của NHNo &PTNT Việt Nam, để vay được vốn, người lao động phải có hợp đồng ký kết với doanh nghiệp dịch vụ về việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài .
 
            4. đối tượng cho vay :
 
      Là tất cả các chi phí hợp pháp cần thiết để được đi lao động ở nước ngoài thể hiện tại hợp đồng đã được ký kết giữa doanh nghiệp dịch vụ với người lao động .
 
     5. Mức cho vay :
 
       NHNo& PTNT cho vay tới 80 % tổng chi phí hợp pháp cần thiết theo quy định tại Điểm 4 văn bản này .
      6. Thời hạn cho vay :
 
         NHNo nơi cho vay căn cứ vào mức thu nhập của người lao động, khả năng trả nợ của hộ gia đình người lao động và khả năng nguồn vốn của mình để thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng về thời hạn cho vay, nhưng tối đa không vượt quá thời hạn của hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài đã được ký kết .
 
       7. Đồng tiền cho vay :
 
        NHNo & PTNT cho vay bằng đồng Việt Nam (VNĐ) Dolar Mỹ (USD) và ơ rô (EUR)
        Trường hợp vay bằng đồng Việt Nam, NHNo&PTNT sẽ hỗ trợ bán ngoại tệ cho các nhu cầu thanh tóan bằng ngoại tệ hợp pháp theo quy định về quản lý ngoại hối .
 
         8. Sử dụng tiền vay :
 
         Tiền vay được chuyển trả thẳng cho doanh nghiệp dịch vụ . Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ có đề nghị bằng văn bản có thể phát tiền vay trực tiếp cho người lao động .
         9. Lãi suất cho vay :
         Theo lãi suất cho vay thông thường do Tổng Giám đốc NHNo& PTNT Việt Nam quy định tại thời điểm cho vay .
 
          10. Bảo đảm tiền vay :
 
            Thực hiện theo quy định hiện hành về bảo đảm tiền vay đối với khách hàng của NHNo&PTNT việt Nam.
 
      Riêng đối với :
 
         - Cho vay thông qua hộ gia đình của người lao động ở nông thôn mà hộ gia đình chưa có đủ điều kiện cho vay không có đảm bảo bằng tài sản theo quy định hiên hành của NHNo&PTNT Việt Nam,  NHNo nơi cho vay xem xét quyết định cho vay đến 20 triệu đồng không phải áp dụng các biện pháp bảo đảm bằng tài sản.
 
          - Đối với người lao động là hộ độc thân phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản .
 
              11. Hồ sơ cho vay :
 
         Để vay vốn, người lao động gửi NHNo nơi cho vay các giấy tờ sau :
 
      11.1  Sổ hộ khẩu, chúng minh thư nhân dân của người vay ( ngân hàng giữ bản photocopy sau khi đã đối chiếu với bản chính )
 
       11.2 Giấy đề nghị vay vốn của đại diện hộ gia đình ngươi lao động hoặc của người lao động trong trường hợp người lao động là hộ độc thân ( Mẫu phụ lục kèm theo )
 
        11.3 Hợp đồng ký kết với doanh nghiệp dịch vụ về việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, có xác nhận của Sở Lao động – Thương binh xã hội .
 
          Lưu ý : Trong khi chưa có hợp đồng, NHNo nơi cho vay căn cứ giấy xác nhận cửa doanh nghiệp dịch vụ ( mẫu đính kèm ) để xem xét làm các thủ tục, quyết định cho vay hoặc không cho vay . Tiền vay chỉ phát khi NHNo nơi cho vay nhận được hợp đồng chính thức ( Bản gốc )
 
          11.4 Hợp đồng bảo đảm tiền vay và các giấy tờ có liên quan đến tài sản bảo đảm và việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ ( nếu có ) : Đối với các đối tượng phải đảm bảo tiền vay bằng tài sản .
 
          11.5 Các tài liệu khác chứng minh khách hàng đủ điều kiện vay vốn .
 
12. Trả nợ gốc và lãi :
 
            12.1  Ngân hàng nơi cho vay và người lao động thỏa thuận về việc trả gốc và lãi vay vốn, căn cứ vào thu nhập của người lao động và hộ gia đình .
 
             12.2  Trả nợ vay bằng ngoại tệ : Khoản cho vay bằng ngoại tệ nào thì phải trả nợ gốc, lãi bằng ngoại tệ đó. Trường hợp trả bằng ngoại tệ khác hoặc đồng Việt Nam thì NHNo nơi cho vay và người lao động thỏa thuận phù hợp với quy định về cho vay bằng ngoại tệ của NHNo&PTNT Việt Nam.
 
   13. Chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam :
 
            -   NHNo&PTNT Việt Nam phối hợp với WESTERN UNI0N tổ chức chuyển tiền cho người lao động từ nước ngoài về Viêt Nam qua hệ thống thanh toán điện tử Ngân hàng Quốc tế (SWIFT). Tiền được chuyển về chi nhánh NHNo&PTNT Tỉnh,Thành phố, Huyện,Thị xã theo yêu cầu của người lao động:
 
      Người thụ hưởng nhận ngoại tệ chuyển về được quyền:
 
-          Mở và chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi cá nhân (ngoại tệ hoặn nội tệ);
-          Gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ ;
-          Nhận USD tiền mặt;
-          Bán ngoại tệ cho chi nhánh NHNo&PTNT lấy tiền Việt Nam đồng;
-          Trả nợ vay Ngân hàng;
           NHNo nơi cho vay hướng dẫn người lao động đi làm việc ở nước ngoài phương thức chuyển tiền giữa NHNo&PTNT Việt Nam và WESTERN UNI0N hiện đang áp dụng .
14. Cho vay người lao động thuộc diên chính sách:
 
              Các chi nhánh NHNo&PTNT chỉ thực hiện cho vay khi có hợp đồng ủy thác giữa NHNo&PTNT Việt Nam với NHCSXH Việt Nam.
 
15. Ký quỹ đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động:
 
NHNo nơi cho vay yêu cầu doanh nghiệp dịch vụ :
 
             - Thực hiện ký quỹ theo quy định tại Thông tư 02/02/2004/TT-NHNN ngày19/05/2004 của NHNN Việt Nam (nếu chưa ký quỹ ở đâu)
             - Chuyển về ký quỹ tại NHNo nơi cho vay (nếu đã ký quỹ tại tổ chức tài chính, tổ chúc tín dụng khác không phải là ngân hàng thương mại).
             - Xuất trình giấy xác nhận nộp tiền ký quỹ (nếu đã ký quỹ tại ngân hàng thương mại)
 
16. Tổ chức thực hiện:
 
                 16.1 Các sở, chi nhánh trong hệ thống.
 
              - Cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài ý nghĩa rất lớn, góp phần thực hiện chương trình chuyển đổi kinh tế nông nghiệp.nông thôn, tạo việc làm và mở rộng hoạt động của NHNo&PTNT Việt Nam.
     - Khi nhận được đề nghị vay vốn của người lao động, khẩn trương thẩm định, giải quyết. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ vay vốn phải giải quyết cho vay hoặc trả lời bằng văn bản nếu không cho vay.
 
     - Phối hợp với doanh nghiệp dịch vụ để phổ biến, tiếp thị, hướng dẫn người lao động làm thủ tục vay vốn, đôn đốc trả nợ.
 
        16.2 Sở giao dịch, Sở quản lý kinh doanh vốn ngoại tệ, đơn vị chuyên trách, WESTERN UNI0N
 
         -  Phối hợp chặt chẽ với WESTERN UNI0N tổ chức tốt việc chuyển tiền, từ nước ngoài về nước.
 
         - Phối hợp với các chi nhánh chuyển tiền kịp thời, chính xác về địa phương.
 
          16.3 Các Ban tại TSC:
 
          - Ban kế họach tổng hợp cân đối vốn đáp ứng đủ nhu cầu cho vay.
 
          -  Ban tín dụng và các Ban liên quan phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc .
 
-          Các chi nhánh phối hợp Sở giao dịch, Sở quản lý kinh doanh vốn và ngoại tệ tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
 
          Văn bản có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế văn bản 2375/NHNo-TD ngày 02/7/2004 của Tổng Giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam về việc hướng dẫn cho vay đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài ./.
 
                                                                                     Q.TỔNG GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
                -HĐQT (để B/c)
-Ban điều hành :
-Chi nhánh cấp 1:
-VPĐD Miền nam, Miền trung;
-Các ban tại trụ sở chính;
-Lưu VT,TKPC,Ban TD.
                                                                                      NGUYỄN THẾ BÌNH
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc .
 
 
GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN
ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
(Dùng cho hộ gia đình của người lao động)
 
Kính gửi : CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ……………………….....................
 
Họ và tên chủ hộ (hoặc người đại diện) …………………......................................................................................
Nơi thường trú : ………………………………………………………………………………………………….
CMTND số :………………………… Ngày cấp:……./…..…/……. Nơi cấp:………………………………….
Họ và tên người lao động:………………………………………………………………………...........................
Nơi công tác:……………………………………………………………………………........................................
Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………….......................................
CMND số:………………………….. Ngày cấp:….…../…...…/…….…. Nơi cấp:……………………………
 
                         THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH………. người ( từ đủ 18 tuổi )
 
STT
HỌ VÀ TÊN
QUAN HỆ VỚI CHỦ HỘ
KÝ TÊN
   1
 
 
 
   2
 
 
 
   3
 
 
 
   4
 
 
 
   5
 
 
 
 
Đề nghị chi nhánh NHNo&PTNT………………….. cho vay số tiền:…………………………..
Thời hạn vay:………………..tháng, lãi suất:……… %/tháng.
Để dùng vào mục đích cho bản thân hoặc vợ chồng hoặc con tôi là:…………………………….
Đi làm việc ở nước:………………… theo Hợp đồng số:……..ngày……tháng……năm….........
Nguồn thu nhập của gia đình và cá nhân người lao động để trả nợ là : …………………………. .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
 Nếu được Ngân hàng cho vay, tôi xin cam kết trích thu nhập hàng tháng (quý ) của gia đình và người lao động với số tiền là:………………….(Bằng chữ : …………………………………….   ……………………………) để trả nợ Ngân hàng ( cả gốc và lãi ) và thực hiện đúng các quy định của Ngân hàng.
 
 Nếu không thực hiện đúng lời cam kết trên, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
                                                                                     ……….ngày…….tháng…….năm 200………
 
 
CHỦ HỘ HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN                                                                NGƯỜI LAO ĐỘNG
                (Ký, ghi rõ họ tên )                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc.
 
 
GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN
 ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
( Dùng cho người lao động )
 
 
      Kính gửi : CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT    .....................................
 
Họ và tên (người lao động )……………………………………………Năm sinh: …………….……
Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………….……
Nơi công tác: ……………………………………………………………………………………..………
Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………….……
CMNDsố: ………………………… ngày cấp: …../ ……./………Nơi cấp: ……………….....………
 
Đề nghị chi nhánh NHNo&PTNT ………………………cho vay số tiền: ……………………………
Thời hạn vay:……………………tháng,lãi suất: ……………..% tháng .
Để dùng vào mục đích đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng số:… ngày … ..tháng…..năm………
Nguồn thu nhập của tôi để trả nợ là:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……
 
 Nếu được Ngân hàng cho vay, tôi xin cam kết trích thu nhập hàng tháng (quý) của mình với số
tiền là : …………………. (bằng chữ : ………………………………………………………………).
để trả nợ Ngân hàng (cả gốc và lãi) và thực hiện đúng các quy định về bảo đảm tiển vay của Ngân hàng nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam.
 
       Nếu không thưc hiện đúng những lời cam kết trên, tôi xin chụi hoàn toàn trách nhiệm trước phápluật.
 
 
 
                                                                          ………………… ngày …… tháng …… năm 200 ………
 
 
 
                                                                                                      NGƯỜI VAY
                                                                                                 (Ký,ghi rõ họ tên)
 

Download PFG file

 

 

 

Công ty cổ phần Dịch vụ Nhân lực Toàn Cầu (GMAS)
Địa chỉ: Số 50, đường Sầm Sơn, Phường 4, Q. Tân Bình,  Tp Hồ Chí Minh
Tel: 028.5449 0805 ;   Fax: 028.3842 8879

Email: info@gmas.com.vn / tuyendung@gmas.com.vn

https://www.facebook.com/xkldgmas/ 

 

 
 
 
 

Top