QUYẾT ĐỊNH Số: 18 /2007/QĐ-BLĐTBXH Ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 VÀ XÃ HỘI                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 18 /2007/QĐ-BLĐTBXH                                                 Hà Nội, ngày 18    tháng 7 năm 2007
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài
 
 
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 29/2003/ NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
 Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm (15) ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Cục Quản lý lao động ngoài nước, Sở Lao động - Thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, thời gian bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Giám đốc các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước;
- Toà án NDTC;
- Viện KSNDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VP TƯ Đảng, các Ban của Đảng;
- Cơ quan TƯ của các đoàn thể;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- VPCP: Công báo (02 bản);Website Chính phủ;
- Các Sở LĐTBXH; 
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Các doanh nghiệp XKLĐ;
- Lưu: VT; Cục QLLĐNN.
BỘ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hằng
 
 
 

Download PFG file

 

 

 

Công ty cổ phần Dịch vụ Nhân lực Toàn Cầu (GMAS)
Địa chỉ: Số 50, đường Sầm Sơn, Phường 4, Q. Tân Bình,  Tp Hồ Chí Minh
Tel: 028.5449 0805 ;   Fax: 028.3842 8879

Email: info@gmas.com.vn / tuyendung@gmas.com.vn

https://www.facebook.com/xkldgmas/ 

 

 
 
 
 

Top