QUYẾT ĐỊNH Số: 61 /2008/QĐ-LĐTBXH Về mức tiền môi giới người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp tại một số thị trường

 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước,

 

 

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           VÀ XÃ HỘI                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 61 /2008/QĐ-LĐTBXH

QUYẾT ĐỊNH

Về mức tiền môi giới người lao động hoàn trả
cho doanh nghiệp tại một số thị trường
 
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 04/09/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính, quy định cụ thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: Quy định về mức tiền môi giới tối đa người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) tại một số thị trường theo Phụ lục đính kèm.
Điều 2. Căn cứ vào mức tiền môi giới tối đa người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp quy định tại Quyết định này, doanh nghiệp thoả thuận với người lao động mức tiền môi giới cụ thể người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp.
Điều 3. Mức tiền môi giới người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp ( nếu có ) phải được ghi rõ trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và doanh nghiệp được thu một lần trước khi người lao động xuất cảnh ra nước ngoài làm việc.
Điều 4. Việc thu nộp, quản lý và sử dụng tiền môi giới người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 04/09/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính quy định cụ thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Điều 5. Cục Quản lý lao động ngoài nước có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này của doanh nghiệp và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Quyết định này thay thế Quyết định số 05/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 17/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mức phí môi giới xuất khẩu lao động tại một số thị trường, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và áp dụng đối với các hợp đồng đăng ký thực hiện tại Cục Quản lý lao động ngoài nước kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.
Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.                                           

                                                                                     KT. BỘ TRƯỞNG

                                                                                      THỨ TRƯỞNG

                                                                             

                                                                                   Nguyễn Thanh Hòa 

 

Nơi nhận:
-      Văn phòng Quốc hội;
-      Văn phòng Chủ tịch nước;
-      Văn phòng Chính phủ;
-      Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
-      Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
-      Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-      UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-      Cơ quan TW các đoàn thể;
-      Các doanh nghiệp XKLĐ;
-      Công báo;
-      Website của Bộ LĐTBXH;
-      Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
-     Ngân hàng phát triển Việt Nam;
-     Ngân hàng chính sách xã hội;                
-      Lưu: VT, Vụ Pháp chế, Cục QLLĐNN (10 bản).
 
           

Download PFG file

 

 

 

Công ty cổ phần Dịch vụ Nhân lực Toàn Cầu (GMAS)
Địa chỉ: Số 50, đường Sầm Sơn, Phường 4, Q. Tân Bình,  Tp Hồ Chí Minh
Tel: 028.5449 0805 ;   Fax: 028.3842 8879

Email: info@gmas.com.vn / tuyendung@gmas.com.vn

https://www.facebook.com/xkldgmas/ 

 

 
 
 
 

Top