Danh sách phỏng vấn chính thức EK15CC

Chúc mừng các ứng viên có tên trong danh sách sau tham gia phỏng vấn chính thức tiếp viên hàng không Emirates Airline đợt 15 ngày 06/06/2015

Thân gửi ứng viên hãng hàng không Emirates Airline,

Công ty Gmas thông báo tới những ứng viên đã được mời tham dự phỏng vấn chính thức ngày 06/06/2015 do hãng hàng không Emirates Airline phối hợp cùng Gmas tổ chức:

 

Ref No. HỌ TÊN Gender Ref NO, Ghi chú
1 LE HOANG TAN M 1002586462  
2 NGUYEN XUAN THAI HANG F 1002650721  
3 TRAN THI KHANH AN F 1003054148  
4 VO HUYNH PHUC THUAN F 1002907038  
5 PHAM NGAN HA F 1003171191 vào Final interview
6 VO TRONG HUNG M 1003171909  
7 NGUYEN KY KHOI NGUYEN M 1003171976  
8 NGUYEN THI THANH TUYEN F 1003176457  
9 LE HANH XUAN NGHI F 1003143039  
10 NGUYEN THIEN HOAI VY F 1002684311 vào Final interview
11 NGUYEN THI TRUC HUONG F 1003176191  
12 NGUYEN MY THI F 1003181183  
13 NGUYEN THI KIM CHI F 1003185144  
14 HUYNH THANH TRUC F 1003107851  
15 DUONG TU NGOC F 1003192655  
16 NGUYEN KIM DUONG M 1003199879  
17 NGUYEN THI MY LE F 1003064419  
18 NGUYEN TUAN ANH M 1003207213  
19 PHAN TRAN HA THUY F 1003182756 vào Final interview
20 NGUYEN CAM HA F 1002769047  
21 HOANG NGUYEN BINH M 1002985638 vào Final interview
22 DIEP THUY PHUNG F 1003177337  
23 NGUYEN THI THUY DUONG F 1003195269  
24 DANG NGOC HOANG OANH F 1001798522  
25 NGUYEN XUAN TUAN M 1003305518  
26 LUU PHUONG ANH F 1000300290  
27 H CHINH ROLUK F 1003254864  
28 LU MINH VAN F 1002439570  
29 DUONG THI DIEM CHAU F 1003006667  
30 NGUYEN THI TRAM ANH F 1003171480  
31 DUONG THI THU HA F 1003172451 vào Final interview
32 TRAN THI CAM LAI F 1002607903  
33 DUONG THI NGOC TRINH F 1002422738 vào Final interview
34 PHAN THI NHU QUYNH F 1003052178 vào Final interview
35 TRAN THUY AN F 1003220461 vào Final interview
36 NGUYEN DAC THINH M 1003173057  
37 DANG NGUYEN KHANH DUY M 1002422567 vào Final interview
38 TONG AI LINH F 1002879128 vào Final interview
39 PHAM QUANG DUY M 1002443312  
40 NGUYEN THUY DOAN NGOC F 1002631163  
41 HASSAN MUSTAPHA M 1003189468  
42 TRAN THUY TRUC QUYNH F 1002476564  
43 NGUYEN THI TRUC NGA F 1002726106  
44 TRINH VIET THUY HAN F 1002422618  
45 TRUONG NGOC THANH TRUC F 1002677804  
46 DOAN THI NGOC DIEP F 1003173752  
47 LE THI MINH LOAN F    
48 VU THI KIM TAN F 1003197824  
49 HOANG TRAM XUAN HUONG F 1003220787  
50 BIEN THANH CONG M 1003232222  
51 NGUYEN THI HOANG ANH F 1003233651  
52 LE TRONG RIN M 1003162620  
53 NGUYEN VAN TU M 1002842146  
54 HA THI THUY TRANG F 1003226333  
55 TRAN VI THANH M 1003253629  
56 NGUYEN KHIEU BAO TRAN F 1002456243  
57 LE NGUYEN HUY HOANG M 1003242077  
58 VU THI MINH THU F 1002861098  
59 GIANG THANH HANG F 1003000564  
60 HOANG HAI YEN F 1002234645  
61 PHAM LE LONG DIEN M 1002774728  
62 TRUONG QUY AN M 1000301463 vào Final interview
63 DANG LUONG TRAN LY M 1001884298  
64 DUONG VU DA THAO F 1001383406  
65 DINH THI MINH F 1003182846  
66 LAM THI NGOC BICH F 1002644882  
67 DAO NGOC NGAN HA F 1002841552  
68 DOAN THUY HUONG F 1002723569  
69 NGUYEN NGOC QUYNH ANH F 1001664623  
70 NGUYEN THU THAO F 1002596755 vào Final interview
71 TRAN LY QUY M 1002634387  
72 DANG THI NGOC LY F 1002867036  
73 PHAN HAI LY F 1002230178  
74 PHAM TRUNG HIEU M 1002607810  
75 TRAN THANH THAO F    
76 TRAN NGUYEN HOANG NGA F 1003308474  
77 LE THI TINH F 1000264334 vào Final interview
78 NGUYEN THI KIEN F 1002869622  
79 TRAN QUOC BINH M 1003261745  
80 VO NGOC DAN THANH F 1001292247  
81 DO MINH HOA F 1003002167  
82 NGUYEN DUC TAM HAN M 1003269798  
83 NGUYEN THI NGOC HA F 1002157826 vào Final interview
84 NGUYEN HUNG SON M 1003263484 vào Final interview
85 HA THI NGOC NING F 1003229936 vào Final interview
86 NGUYEN THI NGOC LINH F 1002973044  
87 NGUYEN VU THUY TIEN F 1002290318  
88 PHAM THI NGOC THUY F 1003089863  
89 HO THI KIM DONG F 1003011231  
90 TRAN MINH TRANG F 1002986283  
91 VO HOAI TRUC GIANG F 1003251650  
92 DUONG THI KIM NGAN F 1003058036  
93 MAI NGUYEN HOA MI F 1003172849 vào Final interview
94 NGUYEN CAO TRI M 1003039653  
95 NGUYEN THI BICH LIEU F 1003244039  
96 NGUYEN QUYNH NHU F 1003261930  
97 PHAN CONG HOAN M 1003254489  
98 PHAM THI KIEU THAM F 1002902569  
99 PHAM THI QUYNH NGA F 1003227285  
100 PHAN BUU VINH F 1003196612  
101 LE THI MAI F 1003265878 vào Final interview
102 BUI THUY TIEN F 1003226355  
103 TRAN THANH CAM TU F 1003040650  
104 PHAN VU HIEN CHI F 1003070256  
105 NGUYEN HOANG THANH HUONG F 1002426571  
106 NGUYEN THUAN LOI M 1003260503  
107 NGUYEN THI HANG F 1003230958  
108 HA BAO NGOC AN F 1003251768  
109 LE THANH TRUNG M 1003248932  
110 NGUYEN NGOC NHU NGA F 1003282213  
111 NGUYEN THANH TRUNG M 1003192495 vào Final interview
112 TRAN HUYNH MINH NHUT M 1003277950  
113 NGUYEN DINH ANH NHAT M 1003089312  
114 NGUYEN THI KIEU CHINH F 1003281494  
115 NGUYEN DUC THI M 1003269457  
116 NGUYEN HUU DONG M 1003175082

Download PFG file

Top